Ochrana osobních údajů

Pravidla nakládání s osobními údaji IN-spirace s.r.o.

1. Informace o IN-spirace s.r.o.

1.1. Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti IN-spirace s.r.o., a.s., IČO: 26424401, se sídlem Praha 5 – Hlubočepy, Wassermannova 1145/11, PSČ 152 00, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 98535 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen IN-SPIRACE) upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.in-spirace.com (dále jen „webové stránky“), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen „uživatel“) a zákazníků In-spirace, kteří učiní prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen „zákazník“).

1.2. IN-SPIRACE působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

2. Jaké údaje zpracováváme?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníky. Na IN-SPIRACE zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na IN-SPIRACE nebo při vytvoření Vaší objednávky.

2.2. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo, způsob dopravy a platební údaje.

2.3. Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá IN-SPIRACE informace o zboží, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává IN-SPIRACE údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

2.4. IN-SPIRACE nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení apod.

3. Pro jaké účely údaje zpracováváme?

3.1. Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi IN-SPIRACE a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud tyto údaje poskytnuty nejsou, nemůže IN-SPIRACE vyřídit Vaši objednávku.

3.2. Pro nabídku našich produktů zákazníkům IN-SPIRACE formou obchodních sdělení využívá IN-SPIRACE především e-mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo k zasílání SMS. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste na IN-SPIRACE již zakoupili. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů IN-SPIRACE v podobě omezeného přímého marketingu. IN-SPIRACE tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky na IN-SPIRACE zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas IN-SPIRACE udělujete v průběhu registrace na IN-SPIRACE nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů IN-SPIRACE.

3.3. Pro nabídku našich produktů a propagaci IN-SPIRACE formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá IN-SPIRACE především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas IN-SPIRACE udělujete v průběhu registrace na IN-SPIRACE nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Vezměte prosím na vědomí, že registraci na IN-SPIRACE mohou provádět pouze osoby starší 15 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu.

3.4. Pro lepší cílení reklamy a propagace IN-SPIRACE zpracovává IN-SPIRACE při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Zpravidla na základě uvedených dat získává IN-SPIRACE statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované.

3.5. Pro zajištění zákaznické podpory využíváme údaje o Vašem jméně a e-mailu, které vyplníte před začátkem chatu s pracovníkem IN-SPIRACE do příslušného chatovacího okna na webových stránkách. Vyplněním údajů vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním uvedených údajů. Vaše jméno a e-mailovou adresu pouze na základě zahájení chatu nijak dále nevyužíváme.

4. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení. Uživatelé i zákazníci IN-SPIRACE mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

 • kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů u IN-SPIRACE na e-mailové adrese info@in-spirace.com nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

Cookies. Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete IN-SPIRACE ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

5. Kdo má přístup k údajům?

5.1. V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány IN-SPIRACE a jejími pracovníky. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s IN-SPIRACE.

5.2. IN-SPIRACE dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro IN-SPIRACE pro účely a způsobem, které IN-SPIRACE stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které IN-SPIRACE využívá, patří:

 • přepravní společnosti – Česká pošta, s.p.
 • Smartsupp.com, s.r.o. (zajištění služeb zákaznické podpory)
 • Zásilkovna s.r.o. (zajištění distribuce zboží)
 • Google LLC (nástroje pro on-line marketing)
 • Hi Promotion s. r. o. (nástroje pro on-line marketing)
 • Facebook, Inc. (nástroje pro on-line marketing)
 • Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)
 • Jan Hübner – compcentrum.cz (správa IT)

6. Jak dlouho údaje zpracováváme?

6.1. IN-SPIRACE zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona IN-SPIRACE následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

6.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté IN-SPIRACE požádá o udělení nového souhlasu.

6.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává IN-SPIRACE po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

6.4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádí IN-SPIRACE pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na IN-SPIRACE vztahují.

7. Jaká jsou vaše práva?

7.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na IN-SPIRACE a požadovat:

 • Informace ohledně osobních údajů, které IN-SPIRACE zpracovává, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo IN-SPIRACE. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
 • Přístup k údajům, které jste poskytli IN-SPIRACE, ať již v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva Vám IN-SPIRACE potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
 • Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může IN-SPIRACE správně vyřídit Vaši objednávku.
 • Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že IN-SPIRACE zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
 • Výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již IN-SPIRACE nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek IN-SPIRACE Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.
 • Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od IN-SPIRACE k jinému subjektu, kdy IN-SPIRACE předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho přání.

7.2. Dále mohou zákazníci IN-SPIRACE vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě IN-SPIRACE neprodleně ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

7.3. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností IN-SPIRACE se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Bezpečnost

8.1. IN-SPIRACE dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). IN-SPIRACE klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

8.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany IN-SPIRACE pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

9. Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na IN-SPIRACE e-mailem na adresu info@in-spirace.com , nebo na telefonním čísle 777 252 494.

10. Účinnost

10.1. Tato pravidla jsou účinná od 1. 5. 2018.

 

 
 
creedo.cz